Foreldremedvirkning

Les mer om samarbeidsutvalg, foreldreråd og FAU, og finn ut hvordan du kan være med å bidra i ditt barns barnehagehverdag

Kontakt oss

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ med representasjon av foreldre, personale og styret. SU-representanter velges på første foreldreråd på høsten.

I Kolsåstrollet Barnehage består SU av følgende medlemmer:

I Kolsåstrollet Barnehage består SU av følgende medlemmer:

  • To representanter fra foreldrene

  • To representanter fra personalet

  • Én representant fra styret

Daglig leder deltar som saksfremlegger, men har ikke stemmerett.

Samarbeidsutvalgets oppgaver:

Samarbeidsutvalgets oppgaver:

  • Konstituere seg selv

  • Synliggjøre seg ovenfor personalet og foreldrene

  • Fastsette årsplan

  • Bli forelagt og uttale seg om budsjett og regnskap

  • Evaluere aktiviteter i barnehageåret

Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Det skal fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. SU-lederen er også foreldrerådets leder. Det er opp til SU-lederen, foreldrene og daglig leder om det blir innkalt til flere møter enn foreldremøtene.

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg består av to foreldre fra hver avdeling, hvor SU-representantene er inkludert. FAU sin største oppgave er sommerfesten for barn og ansatte.

Ønsker du å bli med i eller få mer informasjon om et av våre utvalg?

Kontakt oss for mer informasjon!

Kontakt oss