Lek

Barnets viktigste aktivitet

Kontakt oss

Med lek lærer barnet
seg selv å kjenne

Lek er barnets viktigste aktivitet. Leken er et mål i seg selv, samtidig som den stimulerer alle utviklingsområder. Lek er en frivillig aktivitet som er lystbetont og indremotivert. Lek har en egenverdi for barnet, og er derfor et mål i seg selv. Gjennom leken lærer barnet seg selv å kjenne, og hva det kan og ikke kan klare av utfordringer, altså utvikling av selvoppfatning og identitet. Lek fremmer barns utvikling på alle områder: språklig, intellektuelt, fysisk, emosjonelt og ikke minst sosialt.

Sosial utvikling og konfliktløsing gjennom lek

Gjennom lek utvikler barn evne til sosial kontakt, omsorg for andre, evnen til å ta andres perspektiv, akseptere felles regler og sosial ansvarlighet. Barnets nysgjerrighet og lærelyst kan utvikles gjennom leken. Barnet tør å gå inn i utfordringer og prøve seg på oppgaver av rimelig vanskelighetsgrad fordi det foregår i lekens verden. Gjennom leken lærer barnet å løse konflikter på en positiv måte. For at leken skal fungere må barna lære å ta hensyn til hverandre og samarbeide. Dette fører til at både læring og sosial kompetanse blir utviklet. Utviklingen av det enkelte barns selvopplevelse skjer i stor grad i dette sosiale samspillet.

Lek på barnas premisser

Forskning viser at barns lek og læring utvikler seg best der det er god balanse mellom voksenstyrte og barneinitierte aktiviteter. Barn henter impulser til sin lek fra nye opplevelser og erfaringer de får fra de ulike prosjektene. Samtidig bearbeider de og utvikler den nye kunnskapen og erfaringene gjennom samlek med andre barn, hvor de selv bestemmer innhold og retning i aktiviteten. De voksnes samspill med barna i lek spiller også en viktig rolle. Vi må ta roller som er naturlige i situasjonene og ikke utøve vår makt. Leken skal være på barnas premisser. Det er barna som bestemmer, men voksne skal støtte, motivere, hjelpe og være gode lekekamerater.

Hver avdeling har skrevet en handlingsplan for lek

Ved at de voksne er tett på barna, og følger opp barnas nysgjerrighet, vil de også oppdage de barna som ikke tar så mye initiativ og stiller så mange spørsmål. De voksne vil sørge for at disse barna også får erfaringer og kunnskap.

Trollslottet og Trollskogen

Finn ut mer om vårt
syn på læring gjennom lek

Vi ønsker å skape et trygt og stimulerende læringsmiljø som gjør at barna kan utforske og oppdage verden på sin egen måte, og legger vekt på å tilrettelegge for ulike typer lek som støtter opp om barnas utvikling.

Kontakt oss